EDEV Een Mens Een Dier

Nieuws

Terug

Dominee en dierenorganisaties doen aangifte dierenmishandeling bij ganzenvergassing in Friesland

Nieuws >>


30 juni 2015 - Stichting Comité Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat leeft, stichting Een DIER Een VRIEND en dominee Hans Bouma hebben vandaag per fax schriftelijk aangifte gedaan bij de officier van justitie van de rechtbank Leeuwarden en per post bij het politiebureau Drachten van overtreding van de Wet Dieren (artikel 1.3 lid 1,2 en lid 3, artikel 2.1 lid 1) en de Flora- en Faunawet (artikel 72, lid 1) door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Friesland, door Gedeputeerde Staten Friesland en door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. Op vrijdag 5 juni werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angstaanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood daarop volgend tot gevolg. Dit is bewijsbaar op filmmateriaal http://www.lc.nl/friesland/video-dubbel-gevoel-bij-doden-ganzen-18724553.html waarop paniek, stress, angst en vertrapping te zien is en waarop zichtbaar is dat de vertrapte ganzen aan hun lot werden overgelaten.

Er werden te veel ganzen in het afgezette gedeelte gevangen gehouden, waardoor hen volstrekt onnodig pijn en angst werd aangedaan met een vergassingsdood als doel. Veel ganzen en hun jongen werden door hun soortgenoten vertrapt door paniek en angst terwijl zij gevangen werden gehouden in een kraal en werden gedreven naar de gaskamer. Duke Faunabeheer heeft nagelaten een plek te maken die groot genoeg was voor de ganzen. De dieren zijn hierdoor zonder redelijk doel in hun welzijn en gezondheid benadeeld met vertrapping en de dood tot gevolg. Ook hebben de dierenorganisaties aangifte gedaan van overtreding van artikel 2.1 lid 6 en 7 van de Wet dieren door Duke Faunabeheer en Henk de Vries omdat zij de door paniek vertrapte ganzen die nog leefden aan hun lot over lieten en niet direct ingrepen om hen uit hun lijden te verlossen. Tegen allen is aangifte gedaan van overtreding van artikel 2,1 lid 1 van de Wet dieren omdat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Om de ganzen te weren of te verjagen zijn er diervriendelijke alternatieven waar men gebruik van had kunnen maken. 

Toelichting aangifte:

 

Wet Dieren, artikel 1.3. Intrinsieke waarde


1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.
Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.
Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:


a. dorst, honger en onjuiste voeding;
b. fysiek en fysiologisch ongerief;
c. pijn, verwonding en ziektes;
d. angst en chronische stress;
e. beperking van hun natuurlijk gedrag;

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Wet Dieren, artikel 2.1.
Dierenmishandeling

Lid 1: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. 

Lid 6. Een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg.
Lid 7: Het bij en krachtens het eerste tot en met het zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van andere dan gehouden dieren.

Flora- en faunawet, artikel 72 

Lid 1: Bij algemene maatregel van bestuur worden, voorzover noodzakelijk in afwijking van artikel 15, de middelen aangewezen waarmee, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70, dieren mogen worden gevangen of gedood. Als middelen worden slechts aangewezen middelen die geen onnodig lijden van dieren veroorzaken.

Terug 

Ja! Stuur mij de nieuwsbrief!
Mijn emailadres: 

 

Campagnes
 

Over EDEV

Deze website is mede mogelijk gemaakt door Multimedia Solutions

Social Media

 


 

 

Contact

  EDEV
  Postbus 93029
  2509 AA Den Haag
  070-3833699
  info@edev.nl

  IBAN:

  NL08 INGB 0008 0002 42